POCETNA   O NAMA   KONTAKT   GALERIJA   DOKUMENTA  JAVNE NABAV

ZA UČENIKE

Šifra delatnosti: 8531


Matični broj : 07575122


Tek.račun : 840-76166080


PIB : 102216097


 

 

Delatnost škole čini ostvarivanje plana i programa obrazovanja i vaspitanja za rad i dalje školovanje učenika za sledeće obrazovne profile:

EКONOMIJA,PRAVO I ADMINISTRACIJA
Ekonomski tehničar 4 god.
Finansijski administrator 4 god.

TRGOVINA,UGOSTITELJ. I TURIZAM

Trgovinski tehničar 4 god.
Кuvar 3 god.
Кonobar 3 god.

 

Ekonomsko-trgovinska škola u Prijepolju obrazuje učenike na četvorogodišnjim i trogodišnjim smerovima kroz dva područja rada: trgovina, ugostiteljstvo i turizam i ekonomija, pravo i administracija.

Pročitajte više: http://srednjeskole.edukacija.rs/drzavne-srednje-skole/svi-gradovi/prijepolje/ekonomsko-trgovinska-skola
 
Ekonomsko-trgovinska škola u Prijepolju obrazuje učenike na četvorogodišnjim i trogodišnjim smerovima kroz dva područja rada: trgovina, ugostiteljstvo i turizam i ekonomija, pravo i administracija.

Pročitajte više: http://srednjeskole.edukacija.rs/drzavne-srednje-skole/svi-gradovi/prijepolje/ekonomsko-trgovinska-skola
 
Ekonomsko-trgovinska škola u Prijepolju obrazuje učenike na četvorogodišnjim i trogodišnjim smerovima kroz dva područja rada: trgovina, ugostiteljstvo i turizam i ekonomija, pravo i administracija.

Pročitajte više: http://srednjeskole.edukacija.rs/drzavne-srednje-skole/svi-gradovi/prijepolje/ekonomsko-trgovinska-skola
 
Ekonomsko-trgovinska škola u Prijepolju obrazuje učenike na četvorogodišnjim i trogodišnjim smerovima kroz dva područja rada: trgovina, ugostiteljstvo i turizam i ekonomija, pravo i administracija.

Pročitajte više: http://srednjeskole.edukacija.rs/drzavne-srednje-skole/svi-gradovi/prijepolje/ekonomsko-trgovinska-skola
 

 

 

OBAVEŠTENJE ZA  RODITELJE I UČENIKE

 

 

    Informacija o zaštiti ličnih podataka,

 saglasnost za njihovo prikuplјanje i obradu

 

Poštovani,

ispunjavajući dužnost rukovaoca u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u dalјem tekstu: Zakon) ovim putem Vas obaveštavamo da Vaše podatke o ličnosti prikuplјa i obrađuje u skladu sa Zakonom, kao i Pravilima obrade koja se nalaze objavlјena na sajtu škole, te Vam pruža sledeće informacije:

1) Podaci o rukovaocu:EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA, Ul. 4. decembra  br. 3, PRIJEPOLjE

MB 07575122, e-mail: ekon.skola1prijepolje@hotmail.com; Tel: 033/710018 i 033/710418

2) Imenovano lice za zaštitu podataka o ličnosti: U sklopu implementacije standarda zaštite podatka o ličnosti koje propisuje Zakon, škola je imenovala lice za zaštitu podataka o ličnosti. Kontakt podaci lica zaduženog za zaštitu podataka o ličnosti su:

3) Svrha obrade i pravni osnov obrade: škola podatke o ličnosti obrađuje u skladu sa odredbama Zakona. Škola podatke o ličnosti obrađuje radi: 

 • izvršavanja prava i obaveza koje proističu iz poslovnog odnosa između škole i trećih lica;

 • izvršavanja zakonskih obaveza škole

 • ostvarivanja legitimnih interesa škole ili trećih lica, osim ako nad tim interesima pretežu, interesi ili osnovna prava i slobode Lica, a koje zahteva zaštitu podataka o ličnosti i

 • ostvarivanja prava na obradu podataka o ličnosti Lica na osnovu slobodno datog pristanka do povlačenja ili prestanka važenja pristanka.

Škola u svakodnevnom poslovanju ima obaveze koje podrazumevaju prikuplјanje, obradu i dostavlјanje informacija u svrhe organizacije, razvoja, administracije i rada ustanove, što podrazumeva i korišćenje ličnih podatke kao što su:

 

 • Identifikacioni podaci o roditelјu/staratelјu (ime i prezime, matični broj, broj identifikacionog dokumenta, privatni i službeni kontakt podaci kao što su elektronska pošta ili broj telefona, naziv ustanove u kojoj je roditelј/staratelј zaposlen, funkcija koju obavlјate i sl.),

 • Podaci o učenicima (ime i prezime, matični broj, adresa stanovanja, broj indentifikacionog dokumenta, JOB, i sl.).

 • Prikuplјanje podataka za socioekonomski status učenika,

 • Slanje podataka po zahtevu CZSR, MUP-u, Domu zdravlјa

 • Fotografisanje i snimanje učenika koje se odnosi na:

-fotografisanje i/ili snimanje različitih aktivnosti učenika u školi 

- Fotografisanje i/ili snimanje aktivnosti izvan škole – vannastavne aktivnosti, izleti, posete, saradnja sa lokalnom zajednicom itd.

Fotografije i snimci će se koristiti isklјučivo u pedagoške svrhe, za promociju škole i raznovrsnih aktivnosti i postignuća učenika, i to:

•           prezentovanje rada učenika  roditelјima (publikacije, obaveštenja, roditelјski sastanci...)

•           svih oblika stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika

•           arhiviranja (letopis škole i elektronska arhiva.)

•           promociju rada Škole objavom informacija u medijima, na službenoj web stranici škole,  plakatima i sl. 

 

Svi prikuplјeni podaci koriste se isklјučivo u svrhu neometanog odvijanja poslova iz delokruga naše ustanove i u skladu sa svim važećim propisima i preporukama Ministarstva prosvete, obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja.

4) Primaoci podataka o ličnosti

Ekonomsko-trgovinska škola iz Prijepolјa i subjekti kojima naša ustanova dostavlјa Vaše podatke radi realizacije poslovnih aktivnosti, obrađivaće Vaše podatke u skladu sa svim važećim propisima, a uvid u tok obrade Vaših ličnih podataka možete uvek ostvariti na upit. Ako dođe do promene podataka, možete da se obratite imenovanom licu za zaštitu podataka o ličnosti kako bi izvršio korekciju.

5) Rok čuvanja podataka o ličnosti Škola će sprovoditi u skladu sa Zakonom.

6) Prava lica na koje se podaci odnose u vezi sa obradom podataka o ličnosti:

A. Pravo na pristup podacima o ličnosti koji se obrađuju od strane škole;

B. Pravo Lica da zahteva ispravku, brisanje podataka o ličnosti i ograničenje obrade;

V. Pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, s tim da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva u skladu sa Zakonom;

G. Pravo na podnošenje prigovora na obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose.

D. Pravo na prenosivost podataka o ličnosti, odnosno pravo da podatke koje je prethodno dostavilo školi primi od nje, a radi prenosa drugom rukovaocu, kao i pravo da podaci o njemu budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane škole, ukoliko je to tehnički izvodlјivo i ukoliko je, u skladu sa procenom škole, obezbeđen potreban standard bezbednosti prenosa

Đ. Pravo na pritužbu nadležnom organu: Lice ima pravo da uloži pritužbu nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti) na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na njega od strane škole kao rukovaoca.

7) Ako škola namerava da dalјe obrađuje podatke o ličnosti u drugu svrhu koja je različita od one za koju su podaci prikuplјeni, škola je dužna da pre započinjanja dalјe obrade, Licu pruži informacije o toj drugoj svrsi, kao i sve ostale bitne informacije.

Naša ustanova je preduzela sve zakonski raspoložive mere kako bi sprečila zloupotrebu, uništenje, gubitak, neovlašćene izmene, pristup ili preuzimanje ličnih podataka.

 

Na osnovu preciznih i nedvosmislenih informacija o ovom dokumentu potvrđujem njegov prijem i dajem svoj pristanak Ekonomsko-trgovinskoj školi u Prijepolјu za prikuplјanje, obradu, korišćenje i objavlјivanje ličnih podataka u gore navedene svrhe.

 

Ime i prezime učenika , potpis__________________________________________

 

Ime i prezime roditelјa, potpis_________________________________________

 

Mesto i datum _________________________________________

 

   Dokument za preuzimanje na LINKU.

Direktor škole:

 Ermedin Duran

 

OBAVEŠTENJE ZA  RODITELJE

 

Poštovani roditelji,

 

S obzirom na vrlo tešku epidemiološku situaciju, povećanje broja obolelih  u zemlji i našem gradu,
želim da vas još jedanput najljubaznije zamolim:

vašoj deci što češće, gotovo svakodnevno, ukažite na opasnosti i  rizike prenošenja virusa SARS-Cov- 2, i sugerišite stalnu preventivnu zaštitu od ovog opasnog virusa.
Vođenje računa o nošenju zaštitne maske, higijeni ruku i opštoj higijeni, nije potrebno samo  pridržavanjem pravila u školi, već i u vanškolskom okruženju. Naročito prilikom prevoza.


Računamo na vašu potporu u ovoj zajedničkoj brizi za zaštitu naše dece.

Zdravlje nema cenu, ono je uvek neophodno za uspeh.

A sad posebno, jer je u pitanju budućnost naše dece.

Direktor škole:

 Ermedin Duran

 

 

OBAVEŠTENJE ZA UČENIKE I RODITELJE

 

 

Na osnovu uredbe Vlade Republike Srbije za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID 19, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je odluku o prelasku na rad po drugom modelu za učenike škole od 20.09.2021.god.

 Ekonomsko-trgovinska škola na osnovu odluke Tima za škole relizuje obrazovno-vaspitni rad u skladu sa modelom II. Saglasno Stručnom uputstvu. Odeljenja se dele na dve grupe  (prva grupa - prva polovina učenika, druga grupa - ostali učenici) osim odeljenja I4 i II4 (kuvar/konobar) koja se ne dela na grupe. Prve grupa pohađa nastavu u školi: ponedeljkom, sredom i petkom. Druga grupa pohađa nastavu u školi: utorkom i četvrtkom. Narednih nedelja se grupe rotiraju. Grupa koja je u školi pohadja nastavu neposredno, a druga nastavu na daljinu. Nastavnici nastavni materijal za učenje prosleđuju učenicima na google učionici blagovremeneo pre časa, tako da se svi učenici upoznaju sa nastavnom jedinicom tj. nastavnim materijalom za učenje. Učenicima koji su na on-line nastavi osim prilagođenih materijala za učenje potrebno je dati i dodatnu podršku pri učenju.

Učenici odeljenja I4 i II4 svakodnevno pohađaju nastavu u školi.

NOŠENJE ZAŠTITNE MASKE TOKOM BORAVKA U ŠKOLI  JE OBAVEZNO ZA SVE ZAPOSLENE, GOSTE I UČENIKE ŠKOLE.

 

Dopis o modelu nastave od 20.09.2021.god.

Unapred zahvalna:

 Ekonomsko-trgovinska škola.

OBAVEŠTENJE

 

 

Na osnovu uredbe Vlade Republike Srbije za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID 19, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je odluku o prelasku na rad po trećem modela za učenike četrdeset lokalnih zajednica od 13.09.2021.god.

 Ekonomsko-trgovinska škola na osnovu odluke Tima za škole relizuje obrazovno-vaspitni rad u skladu sa modelom III. Saglasno Stručnom uputstvu, Pedagoški kolegijum i Tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove izradili su Operativni plan organizacije i realizacije obrazovno-vaspitnog rada za period od 13.09.2021.

Saglasnost - operativni plan rada škole

Unapred zahvalna:

 Ekonomsko-trgovinska škola.

 

 

OBAVEŠTENJE O POČETKU ŠKOLSKE GODINE

 

Nastava u školskoj 2021/2022. godini počinje u sredu 01. septembra prema privremenom rasporedu:

*RASPORED*

Časovi traju 45 minuta i održavaju se po prvom modelu koji podrazumeva neposredan rad sa celim odeljenjem u školi.

Prvi čas svi učenici će imati čas odeljenjskog starešine, dok će ostale časove imati prema rasporedu časova koji će dobiti na prvom času.
Učenici su u obavezi da nose masku od ulaska u školu pa sve do dolaska do svoje klupe. Maska se obavezno koristi i tokom odgovaranja i tokom svakog razgovora. Maska se obavezno koristi i prilikom bilo kojeg kretanja van klupe, prilikom odlaska na odmor ili u toalet. Svaka maska se mora koristiti na ispravan način - tako da prekriva nos, usta i bradu. O ostalim merama za ublažavanje rizika od transmisije virusa SARS-CoV-2 učenici će dobiti informacije od odeljenjskih starešina.

Svim učenicima uspešnu školsku godinu želi kolektiv škole.

RASPORED ZVONA od 01.09.2021:

I Smena
7,25 ulaz učenika

1. čas 7.30 ....... 8.15 5 min. odmor
2. čas 8.20....... 9.05 20 min.odmor
3. čas 9.25.......10.10 5 min. odmor
4. čas 10.15.......11.00 5 min. odmor
5. čas 11.05........11.50 5 min. odmor
6. čas 11.55.......12.40 5 min. odmor
7. čas 12.45.......13.30

II Smena
12.55 ulaz učenika

1. čas 13.00.......13.45 5 min. odmor
2. čas 13.50.......14.35 20 min.odmor
3. čas 14.55.......15.40 5 min. odmor
4. čas 15.45.......16.30 5 min. odmor
5. čas 16.35.......17.20 5 min. odmor
6. čas 17.25.......18.10 5 min. odmor
7. čas 18.15.......19.00

 raspored odeljenja po učionicama:

I-1 Finansijski administrator   Srpski jezik
I-2 Ekonomski tehničar    Biologija
I-3 Ekonomski tehničar      Mešoviti (stara zgrada)
I-4 Kuvar/Konobar     Učionica ugostiteljstva
IV-1 Finansijski administrator    Ekonomija 2
IV-2 Ekonomski tehničar    Ekonomija 3
IV-3 Trgovinski tehničar    Mešoviti (stubovi)

II-1 Finansijski administrator    Srpski jezik
II-2 Ekonomski tehničar    Biologija
II-3 Trgovinski tehničar        Mešoviti (stara zgrada)
II-4 Kuvar/Konobar     Učionica ugostiteljstva
III-1 Finansijski administrator    Ekonomija 2
III-2 Ekonomski tehničar    Ekonomija 3
III-3 Trgovinski tehničar     Mešoviti (stubovi)
III-4 Kuvar/Konobar   

 

Pet ključnih mera strategije ublažavanja rizika

Pet ključnih mera strategija ublažavanja rizika od transmisije SARS-CoV-2 u školama:

1  Dosledna i ispravna upotreba maski u prostoru škole od strane svih lica (učenika i zaposlenih)
2. Fizička distanca prema mogućnostima škole
3. Higijena ruku i respiratorna higijena
4. Čišćenje i dezinfekcija prostora škole u celini
5. Uspostavljena saradnja sa nadležnom zdravstvenom službom, a posebnom sa nadležnim IJZ/ZJZ
Stručno uputstvo za organizaciju rada
Dopis srednjim školama za organizaciju rada
Kalendar rada 2021.2022

 

 

OBAVEŠTENJE ZA RODITELJE UČENIKA PRVIH RAZREDA

 

Poštovani roditelji,


Povodom početka školske godine, ministarstvo prosvete je propisalo obavezan roditeljski satanak za učenike prvih razreda, koji se realizuje pre početka školske godine odnosno 31.08.2021. god.

Termini roditeljskih sastanaka su:

I1 - finansijski administrator -31.08.2021. -  09h.

I2 - ekonomski tehničar - 31.08.2021. - 10h.

I3  -  trgovinski tehničar   -  31.08.2021.  -11h.

I4  -  kuvar/konobar  -  31.08.2021.   - 12h.

Pozivaju se svi roditelji da prisustvuju roditeljskom sastanku .

Unapred zahvalna:

 Ekonomsko-trgovinska škola.

 

 

NACIONALNA PALTFORMA ZA PREVENCJU NASILJA  U ŠKOLAMA

 

Vlada Republike Srbije uz podršku Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu pokrenula je projekat za uspostavljanje nacionalne platforme za prevenciju i suzbijanje nasilja u školama pod nazivom "Čuvam te". Platforma na jednom mestu integriše sve potrebne aspekte temeljne prevencije i alate za suzbijanje nasilja u školama.

Platforma na jednom mestu predstavlja javnosti, a posebno ciljnim grupama – učenicima, roditeljima i nasta

https://cuvamte.gov.rs

 

 

KONKURS "DOBRO DOŠLI U MOJU ZEMLJU"

 

 

Izbeglice su ljudi kao i svi mi. Oni imaju svoje želje, nadanja, strahove kao i bilo koji drugi čovek. Da bi potpuno mogli da ostvare svoje potencijale i svojim iskustvima, talentima i veštinama doprinesu razvoju novih zajednica, neophodna je njihova aktivna integracija u društvo. Budući da mladi ljudi uvek imaju najoriginalnije ideje, Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) je veoma srećna zbog prilike da posredstvom ovog kreativnog konkursa čuje kako srednjoškolci u Srbiji razmišljaju o načinima uključivanja izbeglica u društvene tokove u zemlji. S obzirom na to prilikom ocenjivanja radova posebno će biti vrednovani sledeći elementi:
• Pokazano jasno razumevanje izbeglica i kreativnost poruka o važnosti inkluzije izbeglica.
• Pronalaženje sličnosti i veza između lokalnih mladih i njihovih vršnjaka koji su bili prinuđeni da napuste svoje domove, kao i njihovo uzajamno razumevanje i podrška.

Konkurs „ Dobro došli u moju zemlju“ raspisujemo u tri kategorije:
1. Najbolja pesma ili priča
2. Najbolji likovni rad rađen u tehnici po izboru
3. Najbolji kratki film u trajanju do 2 minuta

OPŠIRNIJE NA LINKU

 

OBAVEŠTENJE

 

Imajući u vidu da je došlo do delimičnog poboljšanja aktuelene epidemiološke situacije, kao i procene Kriznog štaba, obaveštavamo vas da:

Počevši od 19. aprila 2021. godine, nastava se organizuje na način kako je to propisano stručnim upustvima za organizaciju nastave i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u školi 2020/2021 godine za osnovno i srednje obrazovanje. Natava se realizuje po kombinovanom modelu nastave.

 U prilogu je Uputstvo za organizaciju rada srednjih škola. Molimo vas da se upoznate sa dopisom u prilogu i postupate u skladu sa njim.

Dopis Ministarstva Prosvete možete preuzeti OVDE

 

 

САВИНДАН У НАШОЈ ШКОЛИ

 

 

 УСКЛИКНИМО  С  ЉУБАВЉУ

 

Данашњи празник нас подсећа да треба да учимо и научимо,да сазнајемо и преносимо знање,да поштујемо и ценимо дела непролазне вредности.

Остало је записано да је дан Светог Саве,прослављен као

школска свечаност  1735.године.  Свети Сава није остао само црквена величина,него су га  црквено-народни сабори прогласили за школског покровитеља ,па се његов дан прославља као Дан школе и просвете.

     Сва врата светске славе била су му отворена,али нешто у њему га је одвраћало од свих тих чари и привилегија. Веома давно,живео је један млади принц. Био је необично мудар,богат и леп. Привлачности света за којима су милиони осталих људи жудели,њега нису привлачиле. И једног дана,тајно од својих родитеља,он завара траг дворској пратњи и побеже у једно пусто место где се настани као сиромашни странац. Једина жеља му је била да своју душу осветли Божијом истином и вољом и да само њему служи.

     Много година касније,овај краљевић, вођен Божијом руком, врати се из пустиње у своју земљу као принц цркве и духовни вођа своје нације за сва времена. Иако је био без деце,он је кроз векове постао отац милиона и милиона својих духовних синова.

     Ово се догодило пре више од седам ипо векова, али духовна буктиња коју је он упалио у свом народу,још увек гори, а број његове духовне деце стално се умножава. Он је био пријатан,али неустрашив; необично леп,а врло скроман; веома активан,али сталожен;друштвен а ипак усамљен. Умео је да живи отмено у оба света,те су се многи на њега угледали.

     И данашњи Срби,из љубави према њему,подижу му многобројне задужбине на свих пет континената где их је иронија судбине расејала. 

 

Ученицима и запосленим у школи честитамо школску славу, са жељом да ово буде последњи пут да је славимо на овакав начин. У здрављу се виђали!

Свечано,примерено,достојанствено

Савиндан у нашој школи

.

 

 

Због епидемијске ситуације и мера здравствене превенције, школска слава, Дан Светог
Саве 27.1.2021, нажалост, ове године нема свечарски карактер.

 

 

OBAVEŠTENJE O POČETKU DRUGOG POLUGODIŠTA

 

Škola je izvršila sve pripreme i uslove za početak rada u skladu sa planiranim modelom nastave – u školskim objektima je pravovremeno obezbeđena optimalna zagrejanost prostora pred početak nastave u drugom polugodištu, preduzete mere u okviru propisanih higijenskih zahteva u cilju prevencije širenja virusa, provereno zdravstveno stanje zaposlenih i učenika, obaveštena Školska uprava o uvođenja vanredne situacije u delu teritorije opštine Prijepolje i problemu javnog prevoza u opštini Prijepolje koga neće biti do 15. februara 2021. godine, kao i načinu organizacije nastave za veći broj učenika koji putuju, pošto neće moći pohađati nastavu u školi.
Pošto škola realizuje kombinaciju neposrednog rada sa učenicima i nastave na daljinu donet je Akcioni plan za unapređivanje kvaliteta nastave na daljinu. Takođe, urađen je Operativni plan rada od 18.januara do 15. februara 2021. godine i dostavljen je Školskoj upravi Užice na saglasnost do 15.01.2021. godine.
Nadamo se da će drugo polugodište biti bolje u svakom smislu, i koristim priliku da svim učenicima i nastavnicima škole poželim srećan početak drugog polugodišta, sa dobrim zdravljem, što boljim uspehom, odličnom komunikacijom i odgovornim međusobnim odnosom.
 

Direktor škole

Dopis Ministarstva Prosvete možete preuzeti OVDE

 

 

 

OBAVEŠTENJE O IMUNIZACIJI

 

 

U skladu sa dopisom Vlade Republije Srbije broj 512-025-1/2021-01 od 13. januara 2021. godine, obaveštavamo Vas da je potrebno, ukoliko ste zainteresovani za imunizaciju, da se za istu prijavite na portalu eUprava (https://euprava.gov.rs/usluge/6224 ) najkasnije do nedelje 17. januara 2021. godine, radi realizacije plana vakcinacije nadležnog organa.

Obaveštenje možete preuzeti OVDE

 

 

OPERATIVNI PLAN RADA ŠKOLE ZA PERIOD 30.11.-18.12.2020.GOD.

 

Prema novim merama za organizaciju rada i izmenama školskog kalendara o obrazovno-vaspitnom radu za srednje škole u školskoj 2020/2021. godini, važećem rasporedu časova škole, izrađen je izmenjeni operativni plan rada Ekonomsko-trgovinske škole za period od ponedeljka 30.11.2020. godine do petka 18.12.2020. godine sa ključnim aktivnostima u ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada na daljinu za učenike škole.
Odeljenjske starešine i predmetni nastavnici svih razreda su u kontaktu sa učenicima preko Gugl učionice i drugih elektronskih alata za učenje i komunikaciju na daljinu. Nastava na daljinu u periodu od 30.11. do 18.12.2020.god je nastavak dela kombinovanog modela nastave i prema upustvu ministarstva prosvete, sadržaji nastavnih jedinica se realizuju po nastavnom planu i rasporedu časova prilagođenom trenutnoj situaciji i mogućnostima realizacije nastavnih sadržaja. sa pratećim materijalima, uputstvima za učenje i smernicama povratne informacije.
Svim učenicima je, pored neposrednog materijala za učenje dati i multimedijalni sadržaji, kao i mnogi drugi vidovi podrške pri učenju. Na sajtu škole se nalaze najkorisniji linkovi, platforme, digitalni udžbenici, raspored i uputstva individualnog rada, tj. posebnih materijala za učenje učenicima u okviru IOP- 1 i OP- 2.
Nastava opšteobrazovnih predmeta kao i nekolicine stručnih predmeta obuhavta će i nastavne jedinice koje su prikazane na RTS-planeti. Dati sadržaji će biti uvršteni u nastavni plan i program, a realizovani u zavisnosti od termina emitovanja ili upućivanjem na portal RTS-planet. Nastavnici će blagovremeno upućivati učenike na date sadržaje, i redovno pratiti napredovanje učenika u savladavanju nastavnih sadržaja.
Zaključak, škola već realizuje nastavu na daljinu putem alata za učenje na daljinu, uz praćenje svih propisa i upustava. Cilj je da se učenicima omogući adekvatna nasava i učenje, i uz praćenje napredovanja učenika zaokruži obrazovno-vaspitni proces u celosti.

Ritam radnog dana:

I Smena

 

1. čas   7.30 –  8.15              5 min. odmor

2. čas   8.20 –  9.05              5 min. odmor

3. čas   9.10 –  9.55             20 min. odmor

4. čas  10.15 – 11.00            5 min. odmor

5. čas  11.05 – 11.50            5 min. odmor

6. čas  11.55 – 12.40            5 min. odmor

7. čas  12.45 - 13.30   

 

II Smena

 

1. čas  13.00 – 13.45            5 min. odmor

2. čas  13.50 – 14.35            5 min. odmor

3. čas  14.40 – 15.25           20 min. odmor

4. čas  15.45 – 16.30            5 min. odmor

5. čas  16.35 – 17.20            5 min. odmor

6. čas  17.25 – 18.10            5 min. odmor

7. čas  18.15 - 19.00

Operativni plan rada možete preuzeti OVDE

 

UPUSTVO ZA ORGANIZACIJU RADA SREDNJE ŠKOLE

ZA PERIOD 30.11.-18.12.2020.GOD

 

Obaveštavamo vas da je Vlada Republike Srbije odlučila da se, zbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji, privremeno obustavi kombinovani model obrazovno vaspitni rad u srednjim školama na teritoriji Republike Srbije. U cilju ostvarivanja prava učenika na obrazovanje, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pripremilo je operativni plan za nastavak rada škola u otežanim uslovima, kroz ostvarivanje obrazovno–vaspitnog rada učenjem na daljinu, s obzirom na to da privremeno obustavljanje neposredne nastave u školama ne znači i obustavljanje obrazovno–vaspitnog rada sa učenicima.
Početak realizacije obrazovno–vaspitnog rada učenjem na daljinu je 30.11. 2020. godine, i završava se 18.12.2020.godine što je ujedno i kraj prvog polugodišta.
Ostvarivanje obrazovno–vaspitnog rada predviđeno je kroz različite načine i pristupe u ostvarivanju komunikacije sa učenicima i roditeljima/zakonskim zastupnicima , pri čemu će se voditi računa o ukupnim ljudskim i tehničkim resursima škola, kao i tehničkim kapacitetima porodica učenika.

Upustvo o radu srednjih škola možete preuzeti OVDE

 

OBAVEŠTENJE ZA RODITELJE

 

Poštovani roditelji,


obraćamo se molbom za redovno praćenje zdravlja Vašeg deteta koje pohađa školu, sa željom da zajednički istrajemo u borbi za zdravlje sa virusom Covid 19.

U slučaju da Vaše dete nije u mogućnosti pohađati nastavu, da ima zdravstvene probleme, da je bolesno, ima simptome koji pretpostavljaju virusnu zarazu i sl. , kao roditelji ste u zakonskoj obavezi to odmah prijaviti odeljenskom starešini. Naravno, sugerišemo Vam da se dete odmah obrati zdravstvenoj ustanovi.

Škola, takođe, ima zakonsku obavezu da o bolesnom učeniku obavesti Ministarstvo prosvete i Zavod za javno zdravlje Užice, radi preuzimanja propisanih mera zaštite u uslovima širenja zarazne bolesti, sa svim podacima učenika i njegovih roditelja.

Treba biti preventivan, odgovoran, u cilju zaštite, bezbednosti i zdravlja naše dece !
 

 

 

OBAVEŠTENJE ZA UČENIKE

 

 

POTREBNO JE NAJODGOVORNIJE I REDOVNO IZVRŠAVATI OBAVEZE TOKOM BORAVKA U ŠKOLI, NAROČITO SE PRIDRŽAVATI PROPISANIH MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OD MOGUĆE VIRUSNE ZARAZE.

DA VAS PODSETIM OBAVEZA:

 • TOKOM BORAVKA U ŠKOLI NOSITI ZAŠTITNU MASKU,

 • PRE ULASKA IZVRŠITI DEZINFEKCIJU OBUĆE,

 • ODMAH PO ULASKU IZVRŠITI DEZINFEKCIJU RUKU

 • DRŽATI SE PROPISANE DISTANCE.

 • ODGOVORNO VODITI RAČUNA O HIGIJENI PROSTORA U ŠKOLI,
  TAKOĐE I TOKOM BORAVKA U ŠKOLSKOM DVORIŠTU
   


REDOVNO, BLAGOVREMENO IZVRŠAVANjE SVOJIH OBAVEZA
NAJBOLjA JE ZAŠTITA ZA SVE !


DIREKTOR ŠKOLE

 

OBAVEŠTENJE - ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE

 

Organizacija rada škole i planiranje posebnog programa nastave 

 

 Nastava će se izvoditi po ModelB - kombinovanom modelu (15 učenika u školi, 15 nastava na daljinu)  

Nastava na daljinu  Model A  - je moguć uz adekvatno opravdanje da učenik nije u mogućnosti da pohađa nastavu po modelu B.            

Izabrana platforma za rad na daljinu je Google učionica

       

Ritam radnog dana

PRVA SMENA

DRUGA SMENA

1. ČAS 730-800 1. ČAS 1300-1330
2. ČAS 805-835 2. ČAS 1335-1405
VELIKI ODMOR 835-855  VELIKI ODMOR 1405-1425
3. ČAS 855-925 3. ČAS 1425-1455
4. ČAS 930-1000 4. ČAS 1500-1530
5. ČAS 1005-1035 5. ČAS 1535-1605
6. ČAS 1040-1110 6. ČAS 1610-1640
7. ČAS 1115-1145 7. ČAS 1645-1715

 

organizovano je dežurstvo i bezbednosne mere i aktivnosti u školi

planiran je raspored nastave  na nedeljnom/mesečnom nivou, usklađen sa RTS Planeta  

Uputstvo o merama zaštite zdravlja učenika i zaposlenih

 

    

Nastava jednog odeljenja će se izvoditi u jednoj učionici - osim predmeta: finansijsko-računovodstvena obuka, , računarstvo i informatika, poslovna informatika, poslovna korespodencija, fizičko vaspitanje  i kancelarijsko poslovanje 

 

Raspored učionica po odeljenjima :

PRVA SMENA

Odeljenje

Učionica

Odeljenje

Učionica

I1

SRPSKI

IV1

EKONOMIJA 1

I2

METEMATIKA

IV2

EKONOMIJA 2

I3

MEŠOVITI STARA ZGRADA

IV3

MEŠOVITI NOVA ZGRADA

I4

UGOSTITELJSTVO

 

 

DRUGA SMENA

Odeljenje

Učionica

Odeljenje

Učionica

II1

METEMATIKA

III1

EKONOMIJA 1

II2

MEŠOVITI STARA ZGRADA

III2

EKONOMIJA 2

II3

MEŠOVITI NOVA ZGRADA

III3

STRANI JEZIK

II4

UGOSTITELJSTVO

III4

UGOSTITELJSTVO

 

Organizacija bezbednosnih mera i aktivnosti u školi 

-urađen Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja zarazne bolesti, 

        -  izvršena dezinfekcija svih prostorija i objekata škole, uređeno dežurstvo svih nastavnika i zaposlenih, 

- za sve u školi - obavezno nošenje maske/vizira, pridržavanje mera i instrukcija,  

-održavanje higijene celokupnog prostora škole nastava fizičkog vaspitanja se održava  prilagođeno i napolju

 

UPIS 2020/2021

 

Učenici upisani u školskoj 2020/2021 raspodeljeni po obrazovnim profilima i odeljenjima
I1

O.S.: Nermina Porović

Finansijski administrator

1 АЈЛА АЛОМЕРОВИЋ
2 ЛЕЈЛА БЈЕЛАК
3 ИЛДА БУКВИЋ
4 АНА ВУЧИЋЕВИЋ
5 ХАФИЗ ДАЦИЋ
6 МАРИЈАНА ДРОБЊАК
7 МАТЕЈА ДУКИЋ
8 ХАРИС ЗАИМОВИЋ
9 АНЂЕЛА ЈЕШИЋ
10 МАРИЈАНА ЈОКСИМОВИЋ
11 ЕЛДАР ЈОНОВИЋ
12 МИНЕА ЈУСОВИЋ
13 АИД КАЈЕВИЋ
14 АЈЛИН КРЏОВИЋ
15 ЕМИЛ КУЧЕВИЋ
16 КРСТИНА МИЛИКИЋ
17 ЛЕЈЛА МУСАБЕГОВИЋ
18 ТЕОДОРА НЕСТОРОВИЋ
19 МАРИЈА НОВАКОВИЋ
20 ВЛАДИМИР РАДАКОВИЋ
21 ХАРИС РИЗВИЋ
22 ТЕОДОРА СМОЛОВИЋ
23 БЕРАТ ТАНДИР
24 МУХАМЕД ЋОСОВИЋ
25 МУРКА ХАЈДАРЕВИЋ
26 АДИС ХАЛИЛОВИЋ
27 АЈСЕЛА ХАЏАЛИЋ
28 АИДА ЏАНОВИЋ
29 МЕДИНА ЏИНОВИЋ
30 САРА ШЉУКИЋ
I2

O.S.: Indira Jusović

Ekonomski tehničar

1 Mirza Đuhić
2 ЕНА АДИЛОВИЋ
3 АИДА БАШОВИЋ
4 ЕНА БЈЕЛАК
5 АНЂЕЛА БРАЈОВИЋ
6 Мартина Вуковић
7 НЕЈРА ГОЈАК
8 МИЛИЦА ДРОБЊАК
9 КРИСТИНА ДУЧИЋ
10 ЕНЕЛА ЕТЕМОВИЋ
11 ИДА ЗАИМОВИЋ
12 НЕМАЊА ИВЕЗИЋ
13 БЕЛМА ЈОНОВИЋ
14 АЈСЕЛА КАДРИБАШИЋ
15 ЛАЗАР КОКОВИЋ
16 АДНА КРИЈЕШТОРАЦ
17 АНЂЕЛА МАТОВИЋ
18 САБАХУДИН МЕМОВИЋ
19 АНГЕЛИНА ПЕЈАТОВИЋ
20 АНЂЕЛА ПОСРКАЧА
21 АМАР СИНАНЧЕВИЋ
22 АЛМИР ТАНДИР
23 МИХАЈЛО ТРМЧИЋ
24 АМРА ТУМБУЛ
25 МАИД ФЕТАХОВИЋ
26 ЕЛДИН ХАЏАЛИЋ
27 ХАРИС ХАЏИБУЛИЋ
28 ЕРНА ШПИРТОВИЋ
29    
30    
I3

O.S.: Enisa Luinović

Trgovinski tehničar

1 ДЕНИС БАКИЋ
2 БЕКИР БУГАРИН
3 НИКОЛА ВУЈОВИЋ
4 ЈЕЛЕНА ГЛУШЧЕВИЋ
5 АРМИН ГОЈАК
6 ХАНА ГОЈАК
7 ЕМА ДАУТОВИЋ
8 ТАЊА ДУМИЋ
9 ЕЛМА ЂУХИЋ
10 ТИЈАНА ЗЕЈАК
11 ЛАЗАР КИЈАНОВИЋ
12 АМРА КОЗИЦА
13 КАТАРИНА КУБУРОВИЋ
14 АЛЕКСА КУРКИЋ
15 ФАТИМА ЉАЉАК
16 ТЕОДОРА ЉУЈИЋ
17 АДНА МЕКИЋ
18 ЈАНА МОСУРОВИЋ
19 МИРЕЛА МУСТАЈБЕГОВИЋ
20 КРИСТИНА НЕНАДИЋ
21 ИЛИЈА НЕСТОРОВИЋ
22 ТАТЈАНА ПЕЈАТОВИЋ
23 ХАНА ПЛАНИЋ
24 МЕЛИХА ПЛАНИЋ
25 ЕРНА ПОТУРАК
26 ЛЕЈЛА РАЖАНИЦА
27 ЕРНА РОВЧАНИН
28 АДЕЛА ЋОСОВИЋ
29 МАРИЈА ШАЛИПУР
30    
I4

Sreten Ljujić

Kuvar/Konobar

  KUVAR
1 БИЉАНА БЕЗАРЕВИЋ
2 МУРАТКА ЗАИМОВИЋ
3 БЕЊАМИН ЈАРАМАЗ
4 ИВАН ЈОКСИМОВИЋ
5 Emir KEPIĆ
6 ДАНИЈЕЛА КОВАЧЕВИЋ
7 АЛДИН КРИЈЕШТОРАЦ
8 МИРСЕЛА МАКЕЉА
9 ДУШИЦА МАТОВИЋ
10 ЛУКА ПУЗОВИЋ
11 БОЖИДАР РВОВИЋ
12 ДЕНИЈАЛ РИЗВИЋ
13 ДРАГАНА ЦМИЉАНОВИЋ
  KONOBAR
1 АХМЕД ТУРКОВИЋ
2 БЛАГОЈЕ ЛАНГОВИЋ
3 САЊА ДУМБЕЛОВИЋ
4 МЕРДАН ГОЈАК
5 АЛДАИР БЕЋИРОВИЋ
6 ЕЛДИН АЛИЧКОВИЋ
7 ЕНЕС ФЕТАХОВИЋ

 

 

KALENDAR OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA

Радни ненаставни дани: 27. јануар 2021. год. – Дан Светог Саве – Дан духовности  ,

28. јун 2021. год. – Видовдан

Празници:  11.новембар 2020. год.  1. и 2. јануар 2021. год. 15. и 16. фебруар 2021. год.

Промена смена: 28. септембар; 2. новембар; 30. Нов. 2020. год.; 11. јануар; 17. фебр.; 1. март; 5. април; 10. мај и 31. мај 2021.год.                                          

    I   Класификациони  период  7. новембар 2020. год.

   II                    ''       ''              29. јануар 2021. год.

  III                    ''       ''              17. април 2021. год.

  IV                   ''       ''               28. мај 2021. год. за ученике завршниh разреда

                                                  18. јун 2021. год. за ученике од I –III разреда

Родитељски састанци

    5. септембар 2020. год.; 7. новембар 2020. год.;  30. јануар 2021. год.;  17. април 2021. год.;

Распусти:

Зимски распуст:- први део - (почиње у четвртак) 31. децембра 2020. – (а завршава се у петак) 08. јануара 2021. год.

               и други део - (почиње у понедељак) 01. фебруара 2021. – (а завршава се у петак) 12. фебруара 2021. год.

Пролећни распуст: - (почиње у петак) 30. априла 2021. – (а завршава се у уторак) 04. маја 2021. год.

Летњи распуст:  (почиње у понедељак) 21. јуна 2021. – (a завршава се у уторак) 31. августа 2021. год

TABELARNI PRIKAZ KALENDARA

 

 

OBAVEŠTENJE

 

Poštovani roditelji,

nakon izjašnjavanja Pedagoškog kolegijuma i popunjavanja ankete roditelja učenika naše škole, Nastavničko veće škole donelo je odluku da se nastava od 01.09.2020. godine realizuje po kombinovanom modelu. Od 422 roditelja učenika, izuzev 2 roditelja čija deca iz zdravstveno opravdanih razloga mogu samo pratiti nastavu na daljinu, svi anketirani roditelji izjasnili su se za ovaj model nastave. U našoj školi to podrazumeva da će se nastava realizovati u 2 smene: pre podne od 7:30 do 11:45 i posle podne od 13:00 do 17:15. Trajanje časova je 30 minuta (veliki odmor od 20 minuta je posle trećeg časa). U septembru će učenici prvog i četvrtog razreda pohađati nastavu u prvoj smeni, a učenici drugog i trećeg razreda u drugoj smeni. Nastava će se realizovati u grupama do 15 učenika. Odeljenjski starešina će formirati 2 grupe učenika i obavestiti učenike ko je u kojoj grupi. Prva grupa će nastavu pohađati u školi od 01.09, a druga grupa će te nedelje imati nastavu na daljinu. Druga grupa će nastavu pohađati u školi od 07.09, a prva grupa će te nedelje imati nastavu na daljinu. Dakle, svaka grupa će imati nastavu jedne nedelje u školi, a jedne na daljinu. Na časove vežbi i predmeta iz kojih su i inače učenici podeljeni na grupe, dolaziće učenici svake nedelje.
Za učenike čiji su se roditenji izjasnili isključivo za rad na daljinu nastavnici će redovno dostavljati materijal za učenje, poštujući dane kada učenici imaju časove određenih predmeta po rasporedu. Na časove usmenog odgovaranja i na pismene provere učenici moraju dolaziti u školu, jer je na osnovu Stručnog uputstva ocenjivanje učenika isključivo u školi. Svi učenici biće upoznati sa pravilima ponašanja u školi u novonastaloj situaciji izazvanoj epidemijom virusa COVID 19.
Ovom prilikom vas samo podsećam da učenici imaju obavezu da nose masku prilikom ulaska u školu i tokom boravka u školi, kao i da održavaju fizičku distancu od 1,5 metra.


Ermedin Duran   

direktor škole  
 

OBAVEŠTENJE

 

Stručno uputstvo za organizovanje nastave neposrednim putem i putem učenja na daljinu za narednu školsku godinu i Dopuna stručnog uputstva kao i Uputstvo o merama zaštite zdravlja učenika i zaposlenih sa preporukama za bezbedan povratak u školu tokom pandemije

Stručno uputstvo za organizovanje nastave

Dopuna stručnog uputstva

Uputstvo o merama zaštite zdravlja učenika i zaposlenih

Plan primena mera

 

OBAVEŠTENJE

 

Poštovani roditelji

Obaveštavamo Vas da će u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu od 29.06.2020. na portalu eUprave biti dostupna unapređena usluga za upis učenika u srednje škole (eUpis), za roditelje/druge zakonske zastupnike učenika koja im omogućava upis učenika u skladu sa ostvarenim pravom, bez dolaska u školu. Svakako, učenici se mogu upisati i dolaskom u školu, kada je dovoljno da u papirnom obliku preda ispravno popunjenu prijavu za upis, dok će škola pribaviti ostale dokumente po službenoj dužnosti u elektronskom obliku korišćenjem usluge eUpis. Usluga će biti dostupna u periodu upisa u redovne škole i samo za one učenike koji upisuju redovna odeljenja.

Popunjavanjem prijave za upis učenika u srednju školu, roditelj/drugi zakonski zastupnik unosi podatke koji su školi neophodni za upis učenika u srednju školu. Uneti podaci će školi biti vidljivi u okviru usluge eUpis, a proveru potrebnih činjenica u skladu sa zakonom ovlašćeno lice će sprovesti pristupom postojećim evidencijama po službenoj dužnosti, na isti način kao i za učenika koji radi upisa dođe u školu.

Ukoliko je upis uspešan, roditelj će biti obavešten o tome. Ukoliko upis nije uspešan roditelj se obaveštava da je neophodno da se radi upisa obrati školi, kada je potrebno proveriti sve unete podatke, kao i podatke koji su dohvaćeni iz službenih evidencija, te otkloniti nedostatke i učenika upisati u školu.

Oni koji ne iskoriste uslugu preko Portala eUprava moraju da dođu u školu, ali da nema potrebe da donose bilo koji dokument u papirnom obliku (izvode, potvrde o prebivalištu i lekarsko i sl.).

 

Uputstvo o merama zaštite zdravlja učenika i zaposlenih za osnovne i srednje škole

OBAVEŠTENJE

 

 

Podrška nastavnicima, direktorima i stručnim saradnicima

Planiranje i organizacija nastave na daljinu u vanrednom stanju - početni rezultati i izazovi.

VIŠE INFORMACIJA NA   LINKU

 

OBAVEŠTENJE O ZLOUPOTREBI GOOGLE UČIONICE

 

OSNOVNA ŠKOLA
SREDNJA ŠKOLA
- direktorima
Poštovane kolege i koleginice,

U skladu sa specifičnostima organizovanja onlajn nastave u vreme pandemije virusom i uzimajući u obzir praćenje ponašanja učenika, molimo Vas da nastavnici i stručni saradnici posebnu pažnju obrate na moguće neprimereno ponašanje učenika na platformama za učenje (različiti oblici digitalnog nasilja, neprimereni komentari i dr.).
Škola je u obavezi da obavesti roditelje učenika da obrate pažnju na sadržaje koje učenici postavljaju tokom procesa onlajn učenja, te da ih informiše da će neprimereno ponašanje učenika uticati na ocenu iz vladanja na kraju školske godine.
Potrebno je da nastavnici i stručni saradnici podsete učenike na pravila ponašanja na onlajn platformama za učenje, beleže neprimerena ponašanja, informišu roditelje i uklanjaju neprimereni sadržaj sa platformi koje koriste u svom radu.
Ukoliko škola ima saznanja o digitalnom nasilju između učenika koje se nastavlja i pored informisanja roditelja i/ili predstavlja poseban rizik po učenika/ke izložene nasilju potrebno je da podnese prijavu nadležnom Ministarstvu unutrašnjih poslova i o tome izvesti nadležnu Školsku upravu.
Zahvaljujemo se na saradnji,
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
ŠU Užice
Vidovdanska 34
31000 Užice
tel.031/513-092

 

 


 

Ekonomsko – trgovinska škola, čije je sedište u Prijepolju, 4. decembra br 3. obavlja obrazovno-vaspitnu delatnost kao srednja stručna škola po nastavnom planu i programu za srednje stručno obrazovanje.
Škola je statut pravnog lica dobila upisom u sudski registar od Okružnog privrednog suda u Užicu dana 03. 10. 1990. godine i vodi se pod registarskim brojem Fi. 729/90. Nakon izvršenog upisa u sudski registar škola je dobila i svoj matični broj od Republičkog zavoda za statistiku ( 7575122 ). Šifra delatnosti je 8531, registarski broj škole 6173604976


 

 


 

KORISNI LINKOVI

www.rasporednastave.gov.rs

https://rtsplaneta.rs/

MOJA ŠKOLA

Raspored nastave srednjih stručnih škola na RTS planeti

 

Stručno uputstvo za organizovanje nastave

Dopuna stručnog uputstva

Uputstvo o merama zaštite zdravlja učenika i zaposlenih

Plan primena mera

PRIJAVA ZA IMUNIZACIJU

PLATFORMA ČUVAM TE

 

 

 

 

 
   
 
     
     
 

ETŠ 2020.